Johanna Rossi: Värivirta | 3.9.–12.9.2021

Johanna Rossi: Värivirta

3.9.–12.9.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

Avajaiset torstaina 2.9. klo 18–20. Koronaohjeistukset muistaen. Tervetuloa, välkommen!

 

Värivirran keskiössä on Rossin koko taiteellisen praktiikan ajan vallinnut viehtymys väreihin ja märkää märälle -maalaukseen. Näyttelyssä esillä olevien teosten väripigmentit ovat Rossin itse kasveista erottamia ja useat värit tyttärensä jauhamia. ”Olen valmistanut värejä kesäisin Kuopion kotikeittiön lisäksi Kaustisten Pauanteella, Mäntän Serlachius-residenssissä, Vilppulan Katajamäen kulttuurisessa ekoyhteisössä savusaunalla ja tiipiinuotiolla sekä Savon metsissä ja rannoilla risukeittimellä.”

Pigmenttien vaellus, liike sekä vääjäämätön järjestäytyminen veden haihtuessa kiehtovat häntä. ”Omassa kosmologiassani tuntuu, kuin tarkkailisin jotain suurta, inhimillistä Maan tapahtumaa korkealta ilmasta käsin. Tämä on näkökulma, josta minulla on tarve tarkastella kaoottista maailmaa.”

Väripigmentin erottaminen kasveista on aikaa vievä ja monivaiheinen prosessi, jossa väriä irtoaa vain vähän. Värivirta-näyttelyssä nähtävät itse tehdyt kasvipigmentit ovat aikaa, paikkoja ja merkityksiä täynnä, taideteoksia itsessään. Pigmentit ovat Rossin itse tekemisen hengessä jääneet karkeiksi, mutta juuri siksi niiden liike näkyy hyvin paperilla. Kärpänen-mediateoksessa märällä paperilla liikkuvat veriseitikin, pietaryrtin, mäkikuisman, kantokäävän, tuomen ja jäkälän pigmentit.

Väriprosessista jää ylijäämäliemiä, joiden päälle syntyneet homeet Rossi on siirtänyt joidenkin maalausten pinnalle. Home on jatkanut hetken elämäänsä, kunnes vähitellen kuivunut, kuollut ja asettunut muotoonsa.

Taiteilija valmistaa vesiväriä perjantaina 3.9. klo 17–20. Yleisö on tervetullut seuraamaan prosessia. Taustamusiikkia soittelee DJ Senqi.

//

Johanna Rossi: Värivirta / Colour Flow

3.9.–12.9.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Opening hours: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17.

Opening on Thursday 2.9. at 18–20. Remembering the corona precautions. Welcome!

Värivirta / Colour Flow exhibition is all about the fascination Rossi has had with colours and wet on wet painting throughout her artistic practice. The lake pigments exhibited in the exhibition have been crafted by Rossi herself and many of them have been ground by her own daughter. ”I have made lake pigments during summers in my home kitchen in Kuopio, Kaustinen, Serlachius art residency in Mänttä, in the smoke sauna and on the tipi fire in Katajamäki root-cultural eco community in Vilppula, in the forests and by lake shores in Northern Savo.”

Rossi is fascinated by the migration, movement and, as water evaporates from the surface of the wet paper, the inevitable drying formation of the pigment particles. ”In my cosmology, it feels as though I am observing some great, human Earth event from high up in the air. This is a point of view from which I feel a need to observe the chaotic world events from time to time.”

Extracting lake pigment from plant or fungus is a time consuming and complex process, and you get only a very small amount of ready pigment. The lake pigments in the Colour Flow exhibiton are full of meanings, art works in themselves. In the DIY -spirit of things, the particles are quite rough, but this is why their movement is so clearly visible on the paper surface. In the video installation ”Fly”, Rossi is moving pigments made from bloody redcap, tansy, St. John’s Wort, orange sponge polyphore, European bird cherry and reindeer lichen.

Some of the molds that have grow in the leftover colour liquids of the lake pigment process, Rossi has transferred on the surface of some of her paintings. The mold has kept living and growing, until slowly dying and drying in a formation.

Rossi will be making lake pigment on Friday, September 3rd, from 5 to 8 pm. Audience is welcome to follow the process. DJ Senqi will be playing some background music.

– – –
[Kuva / image: Johanna Rossi: Yksityiskohta. / A detail.]
– – –

Galleria Ars Libera: arslibera.com/galleria
+ www.instagram.com/galleria.arslibera
+ www.facebook.com/galleria.arslibera

– – –

Gallerian toimintaa tukee Kuopion kaupunki ja Taiteen edistämiskeskus.

Okko Pöyliö: Mika | 6.8.–29.8.2021

Okko Pöyliö: Mika

6.8.–29.8.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

Avajaiset torstaina 5.8. klo 18–20. Muistaen koronaohjeistukset. Tervetuloa, välkommen!

Okko Pöyliön Mika (2021) kutsuu katsojan tavanomaiseen tilanteeseen, jossa keskustellaan tuntemattoman miehen kanssa. Pian keskustelu saa outoja piirteitä.

Mika jatkaa vuodesta 2014 alkanutta Novelleja-näyttelyiden sarjaa. Nykytaidetta ja sarjakuvaa yhdistelevät teokset rakentavat tilanteita, jossa katsoja asettuu osaksi tarinan tapahtumia. Suhde katsojaan konkretisoituu suoralla puhuttelulla ja katsekontaktin käytöllä. Peräti 29 yksittäisestä lyijykynäpiirroksesta muodostuva Mika on Pöyliön suurin teossarja tähän mennessä.

Teos kyseenalaistaa perinteisen katsoja-teos -asetelman. Katse politisoituu eikä katsoja voi enää seurata passiivisena sivusta, ottamatta kantaa. Hänestä tulee katseen ja halun kohde. Objektisoimalla katsojan, teos asettaa kyseenalaiseksi katsojan itsemääräämisoikeuden ja pakottaa määrittelemään henkilökohtaiset rajat. Ylitettiinkö nämä rajat, missä kohtaa se tapahtui ja kenen katseella on valta?

On vaikea avata kattavasti sitä, kuinka ideat teoksiin syntyvät ja varsinkin tämän teoksen kohdalla reitti on ollut monitahoinen. Eräs käännekohta oli se, kun luin Ylen teettämän kyselytutkimuksen, jossa eri ikäryhmät määrittelivät sitä minkä toiminnan he käsittävät seksuaaliseksi häirinnäksi. Tästä teos sai muodon, jossa tilanne etenee aste asteelta vakavampaan häirintään ja kukin katsoja voi henkilökohtaisesti arvioida missä kohtaa käytös ylittää hänen rajansa.” Pöyliö kuvailee teoksen syntyprosessia.

Vuonna 2017 julkistetun Tasa-arvobarometrin mukaan seksuaalista häirintää oli kokenut 39 prosenttia naisista ja 17 prosenttia miehistä. Tänä päivänä toteutettuna tulos on varmasti suurempi, sillä viime vuosien aikana keskusteluilmapiiri on muuttunut voimakkaasti. Voidaan kuitenkin sanoa, että jokainen tuntee jonkun, jota on häiritty seksuaalisesti. Näin ollen jokainen tuntee myös jonkun, joka on seksuaalisesti häirinnyt.

Teos käsittelee seksuaalista häirintää esittämällä ainoastaan tekijän. Teon kohde voi olla kuka tahansa. Jos ei kykene asettamaan itseään teoksen tapahtumien kohteeksi voi siihen kuvitella jonkun läheisen, ystävän, työkaverin tai perheenjäsenen. Pöyliö käsittelee teoksissaan niin yksilötason kriisejä kuin yhteiskunnallisia kipupisteitä ja uskoo että piirrosten kautta hankalia aiheita on helpompi lähestyä. Antamalla moraalikysymyksille kasvot teokset tarjoavat menetelmiä omien arvojen tarkasteluun ja uudelleenmäärittelyyn.

Okko Pöyliö valmistui kuvataiteilijaksi Turun Taideakatemiasta 2014. Novelleja-teoksia on ollut aiemmin esillä laajalti Suomessa mm. Lahden, Hyvinkään ja Rovaniemen taidemuseoissa sekä ulkomailla, Saksassa ja Kreikassa.

Näyttelyä ja työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Suomen Taideyhdistys.

Lisätietoja: https://okkopoylio.com

//

Okko Pöyliö: Mika

6.8.–29.8.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Opening hours: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17.

Opening on Thursday 5.8. at 18–20. Remembering the corona precautions. Welcome!

Okko Pöyliö’s Mika (2021) invites viewers to join a usual situation, involving a discussion with an unknown man. Soon the discussion turns strange.

Mika is a continuation of the Novelleja exhibition series that started in 2014. Combining contemporary art with comics, the works create situations in which the viewer becomes part of what happens in the story. The connection is established by directly addressing the viewer as well as through eye contact. Consisting of 27 individual pencil drawings, Mika is Pöyliö’s largest series of works so far.

They question the traditional set-up of a viewer and a work. The look becomes politicized and the viewer can no longer be a passive bystander, without taking a stand. They become the object of looking and desire. By objectifying the viewer, the works question the viewer’s self-determination and forces one to define their personal boundaries. Were these boundaries crossed, at what point did it happen and whose eyes have the power?

It is difficult to comprehensively explain how the ideas for works develop. Especially with this work, the path has been complex. One turning point was reading the results of a Yle survey, in which different age groups defined what kind of behavior they see as harassment. Based on this, the work took a form in which the situation progresses, little by little, towards more serious harassment, and each viewer can personally determine at what point the behaviour crosses their boundaries,” Pöyliö describes the process.

According to the Gender Equality Barometer published in 2017, 39 percent of women and 17 percent of men had faced sexual harassment. Today the figures are presumably higher, as the climate of discussions has changed significantly. However, it is safe to say that we all know someone who has been sexually harassed. Therefore, we also know someone who has sexually harassed another person.

The work approaches sexual harassment by only portraying the perpetrator. The target of this behavior could be anyone. If you are unable to make yourself the target of the events in the work, you can imagine someone else there, a friend, a co-worker or a family member. In his works, Pöyliö examines both individual crises and society’s sore points and he believes that it is easier to approach difficult topics through drawings. By giving moral questions a face, his works offer methods for one to examine and redefine their own values.

Okko Pöyliö earned his bachelor’s degree in fine arts from Turku Arts Academy in 2014. His Novelleja works have previously been on display at the Lahti, Hyvinkää and Rovaniemi Art Museums as well as abroad in Germany and Greece.

The exhibition and the artist’s work have been supported by the Arts Promotion Centre Finland and the Finnish Art Society.

More info: https://okkopoylio.com

– – –

Galleria Ars Libera: arslibera.com/galleria
+ www.instagram.com/galleria.arslibera
+ www.facebook.com/galleria.arslibera

– – –
[Kuva: Okko Pöyliö: Yksityiskohta teossarjasta Mika, lyijykynä ja hiili paperille, 2021.
/ Image: Okko Pöyliö: A detail of the Mika series, pencil and coal on paper, 2021.]
– – –