Alexander Salvesen: Current States II | 3.4.–30.4.2021

Alexander Salvesen: Current States II

3.4.–30.4.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

* Tällä kertaa emme järjestä avajaisia. Noudatamme muutenkin koronaohjeistuksia, joten normaalit käynnit varmasti turvallisia. Tervetuloa, välkommen!

Jäät sulavat. Seuraan muuttolintujen saapumista. Kesämökin läheistä rakasta metsää kaadetaan ja maa sen jäljiltä myllätään. Maailmani muuttuu. Samoilen metsissä ja yritän muistaa katsoa ympärilleni, kuunnella. Hengittää. Painaa mieleen sen mitä näen ja koen. Lehdet putoavat. Mietin mikä tekee onnelliseksi ja yritän muistaa jalkojeni alla olevan maan, sen jonka jaan kaiken kanssa.

Current States -näyttelysarja kumpuaa aikamme muuttuvasta ja virtaavasta olemuksesta jossa nykyhetki tuntuu olevan monille yhä vaikeammin tavoitettavissa. Näyttelyn nimi viittaa erityisesti veteen ja sen eri olomuotoihin, nesteeseen, jäähän ja kaasuun. Se saa minut ajattelemaan myös valuuttojen virtoja ja joitain näennäisen järkkymättömiä – staattisia asenteita tai asioita nyt monien päällekkäisten kriisien keskellä. Nimi on minulle myös referenssi paikkaan, omaani ja yhteisöissä laajemmin. Sen minkä osana olemme. Tässä prosessissa se missä olen juuri nyt (en tunnin päästä, huomenna tai ensi vuonna) on minulle erityisen merkittävää ja koen tärkeäksi pitää huomion nykyhetken keskipisteessä. Huomisen päätökset tehdään nyt.

Current States -näyttelysarjaa on muovannut olennaisesti Covid-19 -pandemian seurauksena vietetty karanteeni ja yksinäisyyden kokemus. Tämän myötä myös jo ennestään läheinen suhteeni metsään, järviin ja luontoon yleensäkin on voimistunut. Erityisesti olen inspiroitunut siitä ajasta jonka olen viettänyt perheeni kesämökillä Ahmasveden rannalla Lokalahdella Varsinais-Suomessa. Viime keväänä vietin siellä yhtäjaksoisesti 10 viikkoa karanteenissa yksin pohtien tämän näyttelyn teemoja ja olen sittemmin palannut tuohon tuttuun maisemaan aina mahdollisuuksien mukaan havainnoimaan, hengittämään ja hakemaan suuntaa vuodenaikojen vaihtuessa.

Current States II -näyttely on jatkoa sarjan ensimmäiselle osalle (Current States I, 2020) jonka keskiössä oli erityisesti veden nestemäinen olomuoto. Tämän toisen osan yhtenä pääteemana on jää. Se talven kova pinta ilman ja nesteen välillä. Minua kiinnostaa jään kristallirakenne, jäätymiseen ja sulamiseen – muutoksen – prosessit. Näyttelyn pääteos Centre of Our Universe (2019) kysyy mitkä asiat oikeasti ovat elämälle tärkeitä. Teos haluaa muistuttaa meitä veden merkityksestä ja erityisesti planeetan vesijärjestelmän horjuvasta tasapainosta napajäätiköiden sulaessa yhä kiihtyvään tahtiin. Kello käy. Auringon liike piirtää muuttuvia varjoja värjättyihin laseihin. Current States I -näyttelyssä vielä elossa ollut koivu on nyt kuollut ja lehdet pudonneet. Vesi sen juurilta on hävinnyt. Onnenonkija kalastaa vuodelta 1999 olevalla kolikolla toiveenaan valoisampi tulevaisuus, maatumisen kuitenkin ollessa meneillään toukkien jättäessä jälkensä. Kesällä 2020 kerätystä järvikaislasta koostettu Nothing Lasts Forever muuttaa väriään lehtivihreän hajotessa valon vaikutuksesta. Katosta roikkuvat kuivuneet koivut pitävät kiinni lehdistään janoisina. Jollain tavalla tämä kaikki liittyy toisiinsa.

Olemme osa tätä paikkaa. Emme vieraita täällä.
Siinä on valtava ero.

Näyttelyssä minulle läsnä on ainakin muutos. Olen huomannut haluavani työskennellä monialaisesti rajoittamatta itseäni tiettyyn tekniikkaan tai materiaaliin. Tämä näkyy myös näyttelyn teoksissa jotka ovat syntyneet tämän prosessin seurauksena. Siihen kuuluu myös sattumat. Minua kiinnostaa pienet ja arkiset asiat ympärilläni. Harjoittelen huomaamaan muutoksia ympäristöni vaihteluissa ja välittämään näitä kokemuksia muille teosten kautta. Teoksen tekeminen on myös itselleni tapa ymmärtää kokemaani. Maailman muuttuessa minäkin muutun. Yritän kohdata elämän ympärilläni lempeästi vaikka se välillä olisikin vaikeaa. Näyttelyn teoksia tehdessäni olen myös pohtinut mm. kuolemaa, entropiaa, mielenrauhaa, neoliberalismia, näköhavaintoa ja aikaa.

Näyttelysarjan kolmas ja viimeinen, kaasuun pohjaava osa Current States III tulee lokakuussa 2022 Helsingin Taiteilijaseuran HAA Galleriaan Suomenlinnassa.

BIO: Alexander Salvesen on Helsingissä asuva kuvataiteilija joka työskentelee monialaisesti eri visuaalisten taiteiden kanssa. Salvesenin päämateriaalina toimii usein valo ja hänen työnsä ammentavat usein värien ja muotojen keskinäisiin suhteisiin, niiden herättämiin mielikuviin ja havaintoon. Töissään hän pyrkii kutittamaan kokijan aisteja ja pysäyttämään tämän teoksen äärelle ihmettelemään, pohtimaan tai keskustelemaan. Salvesenin työt kumpuavat usein luonnosta ja luonnonilmiöistä sekä meitä ympäröivästä poliittisesta ilmapiiristä. Viime vuosina Salvesen on ottanut töissään vahvasti kantaa meneillään olevaan lajikatoon, ilmastokatastrofiin ja elinympäristöjen muutokseen. Salvesenin töitä on ollut esillä monissa valotaidenäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla niin yksityis- kuin ryhmänäyttelyissä. Salvesen työskentelee myös kuraattorina ja ajoittain visualistina esittävän taiteen kontekstissa. Salvesen on Muu ry:n jäsen ja Suomen Valotaiteen Seuran perustajajäsen. Salvesen on valmistunut Teatteritaiteen maisteriksi keväällä 2018 Valosuunnittelun koulutusohjelmasta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta.

Lisätietoja: www.alexandersalvesen.com

//

Alexander Salvesen: Current States II

3.4.–30.4.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Opening hours: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17.

* This time we will not have an opening. We follow the corona precautions in other ways too, so normal visits will be safe. Welcome!

The ice is melting. I follow the arrival of migratory birds. A beloved forest near the summer cottage is harvested and the land is left with deep scars. My world is changing. I wander in the woods, trying to remind myself to actually look around and listen. To breathe. I try to remember what I see and experience. Leaves are falling. I wonder what makes me happy and I try to feel the soil under my feet, the one I share with everything.

The Current States exhibition series springs from the changing and flowing nature of our time where the present seems to be increasingly difficult for many to reach. The name of the exhibition refers in particular to water in its various forms as liquid, ice and gas. It also makes me think about currency flows and some seemingly unshakable things or attitudes now in the midst of these overlapping crises. For me the name is also a reference to place, my own and ours as a species. That which we are a part of. Where I am right now (not in an hour or tomorrow or next year) seems to be extremely important to pay attention to. Tomorrow’s decisions are made now.

The Current States exhibition series has been substantially shaped by the quarantine and the loneliness I’ve experienced during the Covid-19 pandemic. As a result, my already close relationship with forests, lakes and nature in general has strengthened. In particular, I’ve been inspired by the time that I spent at my family’s summer cottage by the lakeside in Lokalahti in Southwestern Finland. A year ago I spent there 10 consecutive weeks in quarantine alone pondering the themes of this exhibition and I have since returned to that familiar landscape, whenever possible, to observe, to breathe and to seek directions while the seasons keep changing.

The Current States II exhibition is a continuation of the first part of the series (Current States I, 2020) which focused specifically on the liquid state of water. One of the main themes of this second part is ice. That hard surface of winter between air and liquid. I am interested in the crystal structure of ice, the processes of freezing, melting and thawing – the ongoing change. The main work of the exhibition, Center of Our Universe (2019), asks which things are really important for life. The work wants to remind us of the importance of water and especially of the unstable balance of the planet’s water system as the polar glaciers melt at an ever-accelerating rate. The clock is ticking. The movement of the sun draws changing shadows on the painted glass. The birch that was still alive during Current States I is now dead and the leaves have fallen. The water at its roots is gone. The angler of luck is fishing with a coin from 1999 in hope of a brighter future, but the decay is underway with the larvae leaving their mark. Nothing Lasts Forever, composed of lake reeds collected in the summer of 2020, changes color as the leaf green decomposes under the influence of light. The dried birches hanging from the ceiling cling to their leaves thirsty. In some way, they are all related.

We are a part of this place. Not visitors.
That’s a huge difference.

For me this exhibition is about change. I’ve noticed that I want to work in a multidisciplinary way without limiting myself to a particular technology or material beforehand. This is also reflected in the works in the exhibition that have emerged as a result of this process. This process also allows for coincidences to happen. I am interested in the small and mundane things around me. I practice noticing changes in my environment and I try communicating these experiences to others through my works. Making a work of art is also a way for myself to understand what I am experiencing. As the world changes, so do I. I try to face life around me gently even if it is difficult at times. Besides change the works exhibited here also touch on themes such as death, entropy, peace of mind, neoliberalism, visual perception, and time.

The third and last part of the exhibition series, Current States III focuses on gas. It will be exhibited in October 2022 at the HAA Gallery of the Helsinki Artists’ Association in Suomenlinna.

More info: www.alexandersalvesen.com

– – –

Mikko Luostarinen: Decoration 3.0 | 12.3.–28.3.2021

Mikko Luostarinen: Decoration 3.0

12.3.–28.3.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

* Tällä kertaa emme järjestä avajaisia. Noudatamme muutenkin koronaohjeistuksia, joten normaalit käynnit varmasti turvallisia. Tervetuloa, välkommen!

Decoration 3.0 -näyttelyssä ornamentin ja koristeen tematiikka niveltyy teosten kantavaksi rakenteeksi.

Päämotivaationa kuvien tuottamiselle toimii visuaalisen ilmaisun kehittäminen sinänsä. Työskentely on luonteeltaan etsivä ja avoin prosessi jossa kuva rakentuu paikoin tiedostamattomien ja ennalta arvaamattomien aspektien vaikutuksesta.

Intuitiivinen tekeminen ohjaa työskentelyä eteenpäin ja sen kautta löytyy ratkaisu ja merkitys kuvien luomiselle. Decoration 3.0 linkittää omiin suuntiinsa vapaasti kehittyneet yksittäiset teokset yhdeksi isommaksi kokonaisuudeksi.

Kitschiin yhdistettävä estetiikka sekä digipainettujen kankaiden massatuotetun kaltainen olemus korostaa kuvien “pinnallista” luonnetta. Kontrastina tälle toimivat vesivärimaalaukset jotka muistuttavat hauraalla olemuksellaan kuvan ainutlaatuisuudesta ja herkkyydestä, noudattaen kuitenkin samaa visuaalista kieltä kuin digipainetut kankaat.

Teosten kuva- ja värikieli sen räikeydellään, tuo mieleen populaarikulttuurin esteettiset vaikutteet ja graffitin. Kuitenkin esimerkiksi Kindergarten-vesivärimaalauksen hidas valmistusprosessi, litteä olemus sekä ihmisfiguureita yhdistelevä asetelma voi viedä ajatuksia osittain myös mosaiikin tai ikonimaalausten suuntaan.

Vesivärimaalaukset ja niiden suhde digipainettuihin kankaisiin on hybridi, jossa erilaiset esteettiset vaikutteet, valmistusmetodit ja materiaalit kollaasimaisesti sekoittuvat ja rinnastuvat keskenään.

BIO: Mikko Luostarinen (s. 1993) asuu ja työskentelee Helsingissä.
Viime vuodet hän on työskennellyt vesivärimaalauksen sekä tekstiilisuunnittelun parissa.
Hän valmistui kuvataiteen maisteriksi 2020 keväällä. 2018 Mikko osallistui Kuvataideakatemian Kuvan Kevät lopputyönäyttelyyn sekä yksityisnäyttelyyn Kuvataideakatemian Project Room galleriassa. 2016–2017 Mikko oli vuoden Japanissa, Tsukuban yliopistossa opiskelijavaihdossa. Hän on osallistunut useisiin ryhmänäyttelyihin Suomessa sekä ulkomailla.

[Kuva: Kindergarten, 2020, vesiväri paperille, 107 x 73 cm.]

//

Mikko Luostarinen: Decoration 3.0

12.3.–28.3.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Opening hours: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17

* This time we will not have an opening. We follow the corona precautions in other ways too, so normal visits will be safe. Welcome!

The thematics of ornament and decoration are intertwined to form the fundament of the artworks in this exhibition.

The main motivation behind the production process is the development of visual expression as such. The characteristics of the production take the form of a seeking, open process in which the picture is built up, in places, with the help of the influence of subconscious and unpredictable aspects. Intuitive work guides the process forward and forms the means through which the solution and meaning behind the creation of the images is found. The individual works, each of which have developed freely in their own direction are linked together in Decoration 3.0 as a single larger entity.

The “superficial” nature of the printed images is highlighted in their kitsch-esque aesthetics as well as in the essence of the digitally printed fabrics, similar to mass production. Contrasting this, the watercolor paintings mirror with their fragile essence the uniqueness and sensitivity of the images all the while following the same visual language as the digitally printed fabrics.

The imagery and colors of the works conjure up with their brashness the aesthetic influences of popular culture and graffiti. However for example the watercolor work Kindergarten, with its combination of slow preparation, flat appearance and a composition of human figures, can take one’s thoughts in some ways towards religious icon paintings and mosaics.

The watercolor paintings and their relation to the digitally printed fabrics is a hybrid which both combines as well as contrasts different aesthetic influences, production methods and materials in a collage-like fashion.

BIO: Mikko Luostarinen (b. 1993) lives and works in Helsinki.
During the last few years he has been involved in watercolor painting as well as in textile design.
He graduated as Master of Fine Arts (MFA) in the Spring of 2020. In 2018 Mikko participated in the graduation work exhibition of the Finnish Academy of Fine Arts, Kuvan Kevät. In the same year he held a solo exhibition in the Finnish Academy of Fine Arts’ Project Room gallery. In the years 2016 to 2017 Mikko spent a year in Japan as an exchange student at the University of Tsukuba. He has taken part in several group exhibitions both in Finland as well as internationally.

Lisätietoja / More info: mikkoluostarinen.wordpress.com

[Image: Kindergarten, 2020, watercolor on paper, 107 x 73 cm.]

– – –