Näyttelyhaku

GALLERIA ARS LIBERA HAKU 2019
Galleria Ars Libera kutsuu taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä jättämään näyttely-, tapahtuma- ja projektiehdotuksia vuodelle 2019. Haemme tilaan uusia, nykytaiteeseen keskittyviä ehdotuksia.

NÄYTTELYOHJELMISTO 2019
Vuonna 2019 näyttelyohjelmisto koostuu kolmesta 5 viikon näyttelyjaksosta sekä lyhyemmistä tapahtuma- ja projektijaksoista. Voit ehdottaa näyttelyaikaa, projektia tai tapahtumaa yhdestä päivästä viiteen viikkoon. Vuoden 2019 tapahtumat sijoittuvat aikavälille 4.3. – 31.8.

Hakemus koostuu:
– Hakijan yhteystiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnro, s-posti. Taiteilijaryhmällä on oltava yhteyshenkilö.
– Näyttely/tapahtuma/projektiehdotuksesta
– Ehdotusta tukevasta kuva-aineistosta. Jos ehdotuksesi sisältää liikkuvaa kuvaa, liitä videolinkki hakemukseesi.
– Ansioluettelosta

Lähetä hakemus yhtenä pdf-tiedostona (maksimikoko 4 MB).
Hakemukset voidaan kirjoittaa suomeksi tai englanniksi. Määräaika on 31.8.2018 (23:59 Suomen aikaa).

Hakemuksessa tulee ilmoittaa näyttelyjakson toivottu ajankohta sekä kesto.

Lähetä ehdotuksesi osoitteeseen: galleria.arslibera@gmail.com

GALLERIA ARS LIBERA
Galleria Ars Libera on uusi, nykytaiteeseen keskittyvä epäkaupallinen näyttelytila ja se sijaitsee Kuopion ydinkeskustassa, osoitteessa Suokatu 30. Näyttelytila on kooltaan 96 m²: katutason ikkunallinen tila 48 m² ja alakerran ikkunaton tila 48 m².

Katso kuvia täältä.

Pohjapiirustus

Gallerian toiminnasta vastaa Kuopion Kuvataiteilijat ry Ars Libera. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tehostaa näyttelytoimintaa ja vahvistaa kuvataiteilijoiden asemaa.

NÄYTTELYN JÄRJESTÄJÄLLE
– Näyttelyaika sisältää ripustus- ja purkupäivät.
– Näyttelytilasta ei peritä vuokraa.
– Gallerialla on käytössä rajoitettu määrä työkaluja, veistos- ja
laitejalustoja sekä esityslaitteistoa.
– Galleria Ars Libera hoitaa näyttelytilan siivouksen ja näyttelyvalvonnan.
– Sähköinen näyttelykutsu tehdään yhteistyössä Galleria Ars Liberan kanssa.
– Media- ja näyttelytiedote tehdään yhteistyössä Galleria Ars Liberan kanssa.
– Galleria Ars Libera lähettää sähköisen näyttelykutsun ja -tiedotteen omien postituslistojensa mukaisesti. Näyttelynjärjestäjä voi toimittaa lisäksi oman postituslistansa.
– Avajaiset pyritään järjestämään ensimmäisen näyttelyviikon torstaina. Näyttelynjärjestäjä voi halutessaan sopia avajaispäiväksi myös jonkin muun ajankohdan.
– Näyttelynjärjestäjä hoitaa teosten kuljetukset ja niihin mahdollisesti liittyvät vakuutukset.
– Näyttelynjärjestäjä hoitaa näyttelyn ripustamisen ja purkamisen.
– Näyttelynjärjestäjä hoitaa avajaisjärjestelyt.
– Näyttelynjärjestäjä laatii ja toimittaa näyttelyä koskevan kirjallisen materiaalin (esim. teoslista ja CV) Galleria Ars Liberaan
– Näyttelynjärjestäjä hoitaa teosmyynnin, myyntiprovisiota ei peritä.

 

 

OPEN CALL FOR GALLERY ARS LIBERA 2019
Gallery Ars Libera invites artists and artist groups to leave exhibition, event and project proposals for 2019. We are looking for new, contemporary-oriented proposals.

EXHIBITION PROGRAMME 2019
In 2019 exhibition programme contains three five-week periods and shorter event and project periods. You can suggest an exhibition time, project or event from one day to five weeks. Events and exhibitions of 2019 will be placed in 4.3. – 31.8.

Application consists:
– Contact details of the applicant: first and last name, telephone, e-mail. Artist group must have a contact person.
– Exhibition / Event / Project proposal
– Supporting image material. If your suggestion contains a moving image, attach a video link to your application.
– A curriculum vitae

Submit the application as a single pdf file (maximum size 4 MB).
Applications can be written in Finnish or English. The deadline is 31.8.2018 (23:59 Finnish time).

Application needs to include applied time for the exhibition or event.

Submit your proposal to: galleria.arslibera@gmail.com

GALLERY ARS LIBERA
Gallery Ars Libera is a new, non-commercial, contemporary art gallery located in the heart of Kuopio, at the address Suokatu 30. Exhibit space is 96 m² in size: street view with windows space is 48 m² and in downstairs windowless space of 48 m².

See photos.

Ground plan

The gallery is run by Ars Libera -Kuopio Artists Association. The purpose of the association is to promote and enhance the exhibition activities and to strengthen the position of visual artists.

FOR EXHIBITION ORGANIZER
– The exhibition time includes the day of hanging up and dismantling the exhibition.
– There is no rental fee for the exhibition space.
– Gallery has a limited number of tools, sculptures hardware stands and presentation equipment.
– Galleria Ars Libera takes care of the gallery space cleaning and the supervision for the exhibition.
– Exhibition invitation is made in cooperation with Galleria Ars Libera.
– Media and exhibition announcements will be made in cooperation with Galleria Ars Libera.
– Galleria Ars Libera will send an exhibition invitation and newsletter according to their own mailing lists. The organizer can also deliver their own mailing lists.
– The opening is scheduled to be held on Thursday. The organizer can also arrange the opening day for another time.
– Organizer arranges the transport of the works and the works related insurances.
– Exhibition organizer takes care of hanging up and dismantling the exhibition.
– Exhibition organizer arrange the opening.
– Exhibition organizer prepares and submits the exhibition written material (Exhibition catalogue, CV) for gallery.
– Exhibition organizer handles the sale of works, gallery does not take the sale fee.